Carax

11 tekstów – auto­rem jest Ca­rax.

* * *

Czy będziemy razem?
czy będzie mi dane
pat­rzeć na Słońce czer­wo­ne w firanie?
czy mogę po­wie­dzieć że dać coś mogę
coś cze­go nie mam i co się wstydzę
wyjść tak z miłością na szarą ulicę?
I czy normalnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 października 2012, 14:51

* * *

Słyszałem ty­le razy
drob­ne ser­ca negacje
z dzbanków ko­loro­wych wy­lewały się
emoc­je uczu­cia bzdu­ry i kawałki
szkła co ma­gię w so­bie ma
od­bi­ja ob­raz ten rzeczywisty
ten nie spla­miony okiem namiętnym
praw­dzi­wie smutny
fałszy­wie brudny

Czas po­gania rzeczywistość
dzban­ki ciągle dziurawe
cza­sowo tyl­ko jes­tem tu
jest mnie tu tyl­ko kawałek. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 września 2012, 21:09

List na protezę

Piszę słowa dla ciebie
nieko­nie­cznie do ciebie
Beat­le­si grają dumną melodię
pur­pu­rowy świat już zasnął
zginął w od­da­li na łące koncert

Żyję szyb­ko biegam też
połykam po­wiet­rze przez suche usta
aż w końcu spo­tykam kogoś
kto poz­wa­la zwolnić
zauważyć uczu­cia między słowami
wy­nieść egzys­ten­cję nad rzekę aniołów
zo­baczyć sens w zmęczo­nych oczach

Dla­tego dzięko­wać na­leży wierszem
i żeg­lo­wać jak Odys ku marzeń spełnieniu
po to jest wiara, żeby mieć nadzieję
poz­bi­jać z niepew­nych de­sek piękny pałac 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 lipca 2012, 21:00

Idylla

Zno­wu cześć
to tyl­ko ja i ty
tworzy­my pa­mięć zamieniamy
w diamen­ty wszys­tkie słone łzy
ra­zem każdą chwilę
ćpa­my moc­no wstrzykujemy
so­bie w żyłę
życie idzie z tyłu gdzieś
nie do­goni nas
czer­wo­ne Słońce śpiewa coś
znaczy nam błękit­ny trakt
wyg­ra­liśmy szansę na nowy
bur­szty­nowy świat 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 lipca 2012, 12:30

* * *

Me­lodie o szybę grane
przez je­sien­ny deszcz
liście pozłacane
rozłożone wśród par­ko­wych drzew
za­pach czer­wo­nego ogniska
chłod­ny wiatr wieczorem
spa­ceru­je po Ziemi.

A w tym wszys­tkim my
jak małe mrówki
bu­dujące znów swój dom
w oceanie ambicji
w tęczy ser­ca precyzji
w kocha­niu i nie
ma­neki­ny to my
z miłością z wystawy. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 lipca 2012, 20:01

Matka

Nie py­taj cze­mu kocham ją
i tak nie usłyszysz nic
nie mam żalu nienawiści
choć tak ciężko tu z nią być
co ra­nek budząc się
do­tykam jej złudzenia
wiem
oszu­ka mnie dziś znów

Ona nie zgi­nie póki żyję ja
póki kar­mię ją tu sobą
póki widzę tu jej kwiat
i nie zos­ta­wię jej
nie mógłbym po pros­tu tak
płynie we mnie jej mat­czy­na krew
da­je siły by tu trwać 

wiersz • 10 lipca 2012, 09:42

Stracone?

Przeg­rałem jeszcze zanim
zacząłem w to coś grać
jeszcze za­nim poznałem
re­guły i prawa.
Po­rażki bolą tak bardzo
ludzie wiedzą że
wstać i ot­rze­pać ręce z kurzu
to tak jak­by ruszyć od no­wa w bój
rzu­cić kośćmi w grze
i przeg­rać ko­lej­ne życie. 

wiersz • 9 lipca 2012, 08:29

Kobieta

Kocham te oczy
każde­go dnia inne
i wciąż ta­kie znane.
Kocham te włosy
jas­ne, lśniące jak diament.
I kocham ten krok
tak delikatny
jak płatek róży!
I kocham też uśmiech
na czer­wo­nych ustach!
Kocham cię, wiesz?
...
echo odbija
pustka. 

wiersz • 8 lipca 2012, 10:51

Sprawiedliwość

Zni­kasz w świetle
zielo­nego poranka
każde­go świtu
który roz­dziera sen
i puszcza w nieubłagalne
zapomnienie.

Wte­dy byłem tam
gdzie człowiek pojąć
i dojść nie może.

Widziałem
widziałem ten świat!

Był w ko­lorach pokoju
i nas­tro­ju łagodnym
bezpiecznym.
Pa­nowała woj­na –
świet­na zabawa
na gu­mową amunicję
i plas­ti­kowe pistolety.

Gdzie jesteś?
Już nikt cię nie woła
bo nikt cię nie chce.
Tyl­ko krzyk
wołanie do ciebie
od­bi­ja się echem.
W świecie w którym
nie wiem
gdzie jest mo­je miejsce. 

wiersz • 7 lipca 2012, 11:54

Pani Nadzieja

Jeśli is­tnieje­my póki
ktoś o nas pamięta
jeśli ma­my coś jeszcze
do zrobienia
jeśli jest ktoś kogo
oczy od­dają zna­ny już blask
jeśli zos­tałem tu po coś
to coś upar­cie jak dźwig
chce żeby pożyć jeszcze
bezsensem
bezkresem
bez­nadzieją na
ciepłe Słońce jut­rzej­sze­go ranka. 

wiersz • 6 lipca 2012, 19:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Carax

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność